konkurs

konkurs mikołajkowy – regulamin

REGULAMIN KONKURSU

konkurs-nowak
I.POSTANOWIENIA OGÓLE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „KONKURS MIKOŁAJKOWY”.
2. Organizatorem Konkursu jest Nowa-K.
3. Sponsorem nagrody jest Nowa-K. Firma Lirene nie jest sponsorem nagrody, nie jest organizatorem.
4. Konkurs przeprowadzany jest w Internecie na fanpagu Nowa-K.

II.WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest fanem profilu Nowa-K.
Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2.W konkursie może wziąć udział posiadacz konta na portalu społecznościowym Facebook z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13 roku życia jest zabronione.
3.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status „Uczestnika” zgodnie z pkt II podpunkt 1,
c)konkurs jest grą losową, jest konkursem zwolnionym z podatku.
4. Konkurs trwa od 06.12.2016r. do 10.12.2016r. do godziny 23:59:59.

III. NAGRODY, PRZEBIEG KONKURSU, OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Nagroda w konkursie sponsorowana jest przez Nowa-K.
2. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
3. Ogłoszenie wyników następuje do 3 dni od zakończenia konkursu.
4. Zwycięzca zgłasza się do organizatora poprzez wysłanie wiadomości na fanpage Nowa-K podaje w niej dane do wysyłki.
5. Czas zgłoszenia się zwycięzcy trwa do 3 dni.
6. Brak zgłoszenia, o którym mowa w pkt 5 jest równoznaczny z rezygnacja przez uczestnika z odbioru nagrody.
7. Nagrody przyznawane w Konkursie zostaną wysłane w ciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt 5.
8. Termin, o którym mowa w pkt 7 może zostać zmieniony po uzgodnienia między zwycięzcą a organizatorem.
9. Nagrodę przesyła Nowa-K.
IV.ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych komentarzy, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje się w ciągu 24 h do usunięcia stwierdzono naruszenia.
2. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika w przypadku:
a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez posiadania jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13 roku życia,
b) udział w konkursie przy pomocy kilku kont, użytkownika na Facebooku,
c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku,
d) udział w konkursie osoby poniżej 13 roku życia,
e) używanie w odpowiedziach słów powszechnie uważanych za niedozwolone lub zamieszczenia innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich w tym Organizatora (sponsora).
3. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

V.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych w celu przekazania nagrody.
2.Przystępując do Konkursu i akceptują regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i związku z wydaniem nagrody.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Dotyczy to w szczególności zmian terminów.

Regulamin obowiązuje od jego opublikowania na stronie Nowa-K.pl

Promocja nie jest w żaden sposób związana, ani sponsorowana ani przeprowadzana przez serwis Facebook. Nagród nie można wymienić na inne ani na ekwiwalent pieniężny. Facebook nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg konkursu. Konkurs nie podlega Ustawie z dn. 29 lipca 1992 o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U. 1992 nr 68 poz. 341) wysyłka tylko na terenie PL.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.